Posiedzenie KNG PAN w dniu 16.11.2018 r.

W dniu 16.11.2018 roku odbyło się siódme spotkanie członków KNG PAN w bieżącej kadencji 2016-2020. W posiedzeniu wzięło udział 19 członków Komitetu z ogólnej liczby 35 osób.

Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Przewodniczący KNG
PAN.

Podczas posiedzenia został wygłoszony referat przez dr hab. inż. Krzysztofa Galosa, prof. ndzw. IGSMiE PAN nt. „Polityki Surowcowej Państwa”. Poinformował on zebranych, że Pierwsza Polityka surowcowa państwa została już przyjęta w II RP w 1938 r. Była ona nakierowana przede wszystkim na przygotowanie państwa do realizacji działań wojennych. Po wojnie, w 1951 r. utworzono Centralny Urząd Geologii, który miał na celu przygotowywać plany prac geologiczno-poszukiwawczych dla powiększenia bazy zasobów złóż kopalin. W latach 80-tych XX wieku, od 1985 r. za koordynację zadań polskiej geologii odpowiadał Urząd Głównego Geologa kraju. W 1996 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w MOŚZNiL oraz MPiH dokument Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców mineralnych. W 10 lat później, w 2006 r. w MŚ powstał zarys polityki geologiczno-surowcowej. W 2015 r. rozpoczęto publiczną dyskusję o potrzebie opracowania polityki surowcowej państwa. W 2016 roku powołano Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, a następnie Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Surowcowej Państwa. W 2017 roku przedstawiono Koncepcję Polityki Surowcowej Państwa do konsultacji międzyresortowych, co zaowocowało następnie szeregiem regionalnych konferencji konsultacyjnych. Prawdopodobnie w 2019 roku powstanie ostateczna wersja dokumentu Polityka Surowcowa Państwa (PSP), co umożliwi przygotowywanie programów wykonawczych do PSP.
Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. ndzw. IGSMiE PAN stwierdził, że podstawowym celem
Polityki Surowcowej Państwa powinno być zapewnienie bieżącego i długoterminowego pokrycia zapotrzebowania na surowce mineralne niezbędne dla harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju i jego bezpieczeństwa energetycznego w długookresowej perspektywie czasowej. Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. ndzw. IGSMiE PAN przedstawił w ogólnym zarysie jakie jest zapotrzebowanie polskiej gospodarki na surowce mineralne. Źródłami informacji są dane Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie krajowej produkcji, importu, eksportu, baza danych gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce, która jest prowadzona w IGSMiE PAN (dane od 1990 r.), oraz bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata (rocznik przygotowany w IGSMiE
PAN). Surowce kluczowe, których zabezpieczenie popytu pochodzi głównie ze źródeł krajowych (70-100%) to:
Surowce energetyczne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks;
Surowce metaliczne: miedź, złoto, srebro, cyna (wtórna), cynk, ołów, ren, selen, kadm;
Surowce ceramiczne: wapienie, piaski szklarskie i inne przemysłowe, gips i anhydryt, dolomity, kreda, kaolin (50-60%), surowce skaleniowe (>65%);
Surowce chemiczne: sól, soda kalcynowana i kaustyczna, siarka elementarna, kwas siarkowy, magnezyt surowy;
Surowce budowlane: kruszywa żwirowo-piaskowe, kruszywa łamane, kamienie budowlane, asfalt (syntetyczny);
Surowce inne: hel.
Surowce kluczowe, których zabezpieczenie popytu pochodzi głównie lub wyłącznie z eksportu to:
Surowce energetyczne: ropa naftowa (>95%), gaz ziemny (70-80%);
Surowce metaliczne: aluminium, chromu surowce, kobaltu surowce, krzem, magnez, manganu surowce, molibdenu surowce, nikiel, pierwiastki ziem rzadkich, platynowce, rtęć, tytanu surowce, wolframu surowce, rudy i koncentraty żelaza, żelazostopy;
Surowce ceramiczne: bentonity, diatomit, korund, granaty, grafit, mika, cyrkon, pumeks,
magnezyty, talk, wermikulit, perlit, boksyty, alumina, andaluzyt, pigmenty żelazowe;
Surowce chemiczne: fosforyty, fosfor, sole potasowe, fluoryt, boru surowce, brom, fluor, jodu surowce, litu surowce, strontu węglan;
Surowce inne: baryt, diamenty, sadza.

Comments are closed.